Społeczna Gospodarka Rynkowa

Redakcja naukowa

,

Seria

Data wydania

2003

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Liczba stron

332

Wersja

Kategoria: Tag:

15,00 

Opis

PRZEDMOWA

Książka, którą prezentujemy polskiemu Czytelnikowi, dotyczy problematyki społecznej gospodarki rynkowej i ukazuje się w ramach zainaugurowanej w roku 1999 serii wydawniczej „Ekonomia i świat współczesny”. Podejmowany jest w niej pewien zasadniczy problem, znany już od czasów antycznej Grecji i Rzymu tzn. pytanie, jak można pogodzić efektywność i sprawność gospodarowania z realizacją celów sprawiedliwości społecznej? Odpowiedź na to odwieczne pytanie musi być pierwszej dekadzie XXXI wieku poszukiwana w kontekście aktualnie istniejących warunków gospodarowania w Polsce i Europie. Rozwój gospodarczy i społeczny Polski zależy i zależeć będzie w przyszłości w jeszcze większym stopniu od postępów integracji europejskiej i od przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. Zaś według znanego powiedzenia Tadeusza Mazowieckiego – droga Polski do Europy prowadzi przez Niemcy. Polska pionier transformacji systemowej w Europie Środkowej i Wschodniej, Polska przestawiła w latach dziewięćdziesiątych XX w. swą gospodarkę w gospodarkę rynkową. W zakresie poprawy efektywności gospodarowania i długookresowego wzrostu gospodarka polska – w porównaniu z wieloma innymi krajami postsocjalistycznymi – osiągnęła sukces. W ostatnich kilku latach wraz ze spowolnieniem wzrostu gospodarczego zaczęły się jednak nasilać problemy społeczne. W parze z rosnącym bezrobociem idą coraz bardziej pogłębiające się różnice dochodowe i majątkowe pomiędzy poszczególnymi grupami społeczeństwa. Szczególnie dotkliwie odczuwane jest masowe bezrobocie wśród młodzieży, strukturalne bezrobocie w niektórych, słabiej rozwiniętych gospodarczo regionach oraz utajone bezrobocie w rolnictwie. Wraz z tym narasta poczucie niesprawiedliwości społecznej i nasilają się różnorodne konflikty, głównie o charakterze podziałowym. W poszukiwaniu koncepcji polityki gospodarczej, łączącej gospodarkę rynkową z realizacją postulatów sprawiedliwości społecznej, autorzy niniejszej książki znaleźli dla swoich przemyśleń punkt odniesienia w gospodarce naszego zachodniego sąsiada. Na terytorium Niemiec Zachodnich koncepcja taka jest realizowana w zasadzie z dużym powodzeniem – chociaż nie bez różnorodnych problemów w praktyce gospodarczej – od reformy gospodarczej i walutowej z 1948 r. aż do czasów obecnych. Na terenie zjednoczonych Niemiec jest ona od 1990 r. oficjalną koncepcyjną podstawą polityki gospodarczej. Koncepcja społecznej gospodarki rynkowej wychodzi z założenia, iż możliwa jest synteza wolności działania prywatnych podmiotów gospodarczych na rynku i realizacji celów sprawiedliwości społecznej. Zakłada się, że powinno to zostać osiągnięte poprzez oddziaływanie dwóch głównych czynników: – porządku (ładu) konkurencyjnego, wymuszającego wysoką efektywność gospodarowania oraz przeciwdziałającego koncentracji władzy gospodarczej w nielicznych podmiotach gospodarczych; – wzrostu zatrudnienia oraz dochodów z pracy, a zatem tego, co Ludwig Erhard, jako jeden z duchowych ojców koncepcji społecznej gospodarki rynkowej, już w tytule swej znanej książki określił w sposób więcej niż atrakcyjny jako „dobrobyt dla wszystkich“. W prezentowanej książce podjęto próbę analizy możliwości zrealizowania koncepcji społecznej gospodarki rynkowej w Polsce. Z tym, że w rachubę nie wchodzi proste przeniesienie tej koncepcji na grunt polski. Z doświadczeń niemieckich możliwe jest przejęcie co najwyżej pewnych ogólnych pryncypiów społecznej gospodarki rynkowej. W stosunku do praktycznej polityki gospodarczej spełniają one funkcje swoistego „kompasu“, umożliwiającego jej ogólną orientację. Jednakże bez uwzględnienia konkretnych warunków gospodarowania w danym kraju wszelka, nawet teoretycznie najlepsza, koncepcja polityki gospodarczej nie może być skuteczna. Ekonomiści polscy są podwójnie zobowiązani do podejmowania poszukiwań konkretnej formy społecznej gospodarki rynkowej w Polsce. Po pierwsze, zobowiązuje ich do tego Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. W artykule 20. zawarty jest zapis, że „społeczna gospodarka rynkowa stanowi podstawę ustroju gospodarczego Polski”. Z drugiej zaś strony, zadanie takie wynika z obecnej gospodarczej i socjalnej sytuacji kraju, wskazującej jednoznacznie na to, jak trudno jest pogodzić prywatną własność środków produkcji i wolność gospodarowania na rynku z urzeczywistnianiem przez gospodarkę celów sprawiedliwości społecznej. Jednocześnie trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że społeczna gospodarka rynkowa nie jest na gruncie liberalnej myśli ekonomicznej jedyną możliwą koncepcją polityki gospodarczej. istotne znaczenie dla polityki gospodarczej, szczególnie w krajach anglosaskich, mają wywodzące się z „austryjackiej szkoły ekonomii” poglądy wybitnego liberalnego ekonomisty oraz filozofa – Friedricha Augusta von Hayeka. Ten laureat nagrody Nobla stał konsekwentnie na stanowisku, ż gospodarka rynkowa niejako z natury rzeczy służy społeczeństwu, i dlatego też nie wymaga przymiotnika „społeczna”. W konsekwencji tego stanowiska von Hayek różni się od niemieckich liberałów tym, że przyznaje państwu bardziej ograniczoną rolę w kształtowaniu przebiegu procesu gospodarowania. O ile Erhard, Eucken i Roepke podkreślali, że porządek gospodarczy musi być w wysokim stopniu stanowiony przez państwo, aby zagwarantować istnienie konkurencji, F. v. Hayek także i w tym przypadku liczy na „porządek spontaniczny” kształtujący się sam z siebie na rynku. W największym skrócie można stwierdzić, że koncepcja F. v. Hayeka daje się podsumować w haśle „wolna gospodarka rynkowa” jako inny wariant liberalnej polityki gospodarczej aniżeli „społeczna gospodarka rynkowa”. W prezentowanej książce koncentrujemy się wyłącznie na tej ostatniej koncepcji. Naszym zdaniem bowiem idee społecznej gospodarki rynkowej są stosunkowo skąpo prezentowane na polskim rynku wydawniczym, podczas gdy koncepcjom wywodzącym się ze szkoły F. v. Hayeka poświęcono liczne publikacje. Przedstawiona książka jest pokłosiem dotychczasowej, prawie już dwunastoletniej współpracy Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie z Fundacją Ludwiga Erharda w Bonn oraz Ogólnoeuropejskim Ośrodkiem Studiów w Vlotho. Od 1991 r. z inspiracji, niestety od kilku lat już nieżyjącego, Profesora Bronisława Miszewskiego odbywają się we Vlotho coroczne, dwutygodniowe seminaria dla polskich ekonomistów (głównie wykładowców ekonomii), podejmujące problematykę społecznej gospodarki rynkowej w Niemczech w ścisłym związku z tematyką integracji europejskiej. Swego rodzaju podsumowaniem dotychczasowej działalności w tej dziedzinie była wspólna polsko-niemiecka konferencja nt. „Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce“, zorganizowana 7 marca 2002 r. w Warszawie przez Radę Naukową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Autorami tej książki oraz tłumaczami tekstów niemieckich są głównie naukowcy, wielokrotnie uczestniczący w seminariach w Vlotho, lub przynajmniej ściśle związani z ideami społecznej gospodarki rynkowej. Idee te, jak i dzieła ich prekursorów – klasyków teorii społecznej gospodarki rynkowej: Euckena, Armacka, Roepke, są w Polsce stosunkowo mało znane. Stąd też przyjęta koncepcja struktury książki. Uznaliśmy, że punktem wyjścia powinny być teksty klasyków – prekursorów idei społecznej gospodarki rynkowej. Zostały one zaprezentowane w części I książki. Przekłady koronnych dla idei społecznej gospodarki rynkowej tekstów zostały poprzedzone wprowadzeniem, w którym wskazuje się na związki tych idei z współczesnością oraz na podstawowe przesłanki ich upowszechniania i wdrażania w praktyce. Na tym tle, w części II prezentowane są rozważania dotyczące możliwości i zasadności wdrażania idei społecznej gospodarki rynkowej na gruncie polskim. W części III natomiast zawarte są syntetyczne informacje i teksty dotyczące popularyzacji koncepcji społecznej gospodarki rynkowej. Książka ta nie powstałaby, gdyby nie pomoc dwu instytucji. Pierwsza z nich to Fundacja Ludwiga Erharda. Ze strony Fundacji, dzięki przychylności jej obecnego dyrektora, a wcześniej sekretarza Ludwiga Erharda – Horsta Friedricha Wuensche, uzyskaliśmy pomoc w organizowaniu i finansowaniu seminariów we Vlotho, a ponadto uzyskaliśmy prawa wydawnicze do przekładu i publikacji tekstów niemieckich. Drugą instytucją wspierającą finansowo wydanie tej książki jest Fundacja Współpracy Polsko – Niemieckiej. Przekazując książkę Czytelnikom wyrażamy nadzieję, że będzie ona użyteczna w toczących się w środowisku naukowców oraz na różnych szczeblach polityki gospodarczej pracach związanych z kształtowaniem ustroju społeczno-gospodarczego Polski.

Elżbieta Mączyńska
Piotr Pysz

SPOŁECZNA GOSPODARKA RYNKOWA
Idee i możliwości praktycznego wykorzystania w Polsce

Przedmowa 11

CZĘŚĆ I. MODEL SPOŁECZNEJ GOSPODARKI RYNKOWEJ
– PRZESŁANKI, ŹRÓDŁA I PREKURSORZY
Piotr Pysz
Wprowadzenie. Klasycy niemieckiego liberalizmu 15
I.1 Carl Goerdeler
Cel: likwidacja gospodarki kolektywnej
(przekład Jerzy W. Rasała) 33

I.2. Alfred Mueller-Armack
Sterowanie gospodarką a gospodarka rynkowa.
Konieczność nowej formy polityki gospodarczej
(przekład Jerzy W. Rasała) 37
I.2. 1. Zasady sterowanej gospodarki rynkowej
I.2. 2. Polityka konkurencji
I.2. 3. Polityka cenowa
I.2. 4. Kształtowanie struktury gospodarczej.

I.3. Wilhelm Röpke
Czy niemiecka polityka gospodarcza jest prawidłowa?
(przekład Jerzy W. Rasała) 59
I.3.1. Struktura gospodarki
i społeczeństwa zachodnioniemieckiego
I.3.2. Od spiętrzonej inflacji okresu kolektywizmu
do wolnej gospodarki rynkowej.
I.3.3. Istota i granice gospodarki rynkowej

I.4. Walter Eucken
Polityka porządku konkurencji – zasady konstytuujące
(przekład Tadeusz T. Kaczmarek) 73
I.4.1. Zasada podstawowa
I.4.2. Prymat polityki walutowej – Stabilizator polityki walutowej
I.4.3. Otwartość rynków
I.4.4. Własność prywatna
I.4,5. Wolność umów
I.4.6. Odpowiedzialność
ekonomia.qxd 4/29/03 3:30 PM Page 5
I.4.7 Stabilność polityki gospodarczej.
I.4.8. Wzajemna współzależność zasad konstytuujących

I.5. Ludwig Erhard
Nić przewodnia mojego myślenia
(przekład Elżbieta Mączyńska) 105
I.5.1. Przezwyciężyć cykl koniunkturalny
I.5.2. Konkurencja kontra egoizm
I.5.3. Klucz do obniżki podatków.
I.5.4. Podstawowe prawa gospodarcze
I.5.5. Kosztowne pyrrusowe zwycięstwo.

I.6. Horst Friedrich Wünsche
Społeczna gospodarka rynkowa
– legendarny niemiecki „cud gospodarczy”
i aktualne problemy polityki gospodarczej Niemiec
(przekład: Piotr Pysz) 113
I.6.1 „Cud gospodarczy“ w powojennych
Niemczech Zachodnich
I.6.2. Polityka gospodarcza i społeczna Erharda
I.6.3. Keynesowska polityka gospodarcza
po odejsciu Erharda
I.6.4. Ekonomia podażowa jako „powrót do Erharda“?
I.6.5. Podsumowanie

CZĘŚĆ II. MOŻLIWOŚCI I BARIERY WYKORZYSTANIA W POLSCE
KONCEPCJI SPOŁECZNEJ GOSPODARKI RYNKOWEJ

II.1. Zdzisław Sadowski
Społeczne aspekty systemu rynkowego w Polsce 127
II.1.1. Dążenie do społecznej gospodarki rynkowej
II.1.2. Neoliberalizm z problemy społeczne
II.1.3.Koncepcje społecznej gospodarki rynkowej

II.2. Tadeusz Kowalik
Społeczna gospodarka rynkowa
– dekoracja czy program działania? 137
I.2.1. SGR w Niemczech
I.2.2. SGR jako utracona szansa dla Polski
ekonomia.qxd 4/29/03 3:30 PM Page 6

II.3. Alojzy Czech, Urszula Zagóra-Jonszta
Niemiecki neoliberalizm
jako teoretyczny fundament społecznej gospodarki rynkowej
Powstanie, odniesienia, recepcja. 171
II.3.1. Narodziny i krótka charakterystyka
II.3.2. Ordoliberalizm a inne koncepcje liberalne
II.3.3. Ordoliberalizm a teoria keynesowska
II.3.4. Czy niemiecka polityka gospodarcza
może być modelem dla polskich rozwiązań?

II.4. Elżbieta Mączyńska
Ustrój gospodarczy w Polsce. Pułapki modelowe. 191
II.4.1. Dwoisty obraz transformacji
II.4.2. Gorzkie podsumowania
II.4.3. Czy można „przeflancować” model?
II.4.4. Jałowe spory (?). Pułapki wyboru modelu
II.4.5. „Falowanie” cywilizacyjne
II.4.6. Jaki model dla Polski?
II.4.7. Nieuchronność i pochwała eklektyzmu

II.5. Barbara Polszakiewicz
Jaki model gospodarki rynkowej w Polsce? 207

II.6. Jacek Brdulak
Specjalne strefy ekonomiczne jako element
społecznej gospodarki rynkowej w Polsce 219
II.6.1. Wstęp
II.6.2. Przesłanki tworzenia SSE w Polsce
II.6.3. Kierunki zmian uprzywilejowania ekonomicznego w SSE
II.6.4. Wnioski

II.7. Sławomir Partycki
Nauczanie kościoła katolickiego
a społeczna gospodarka rynkowa w Polsce 229
II.7.1. Kościół i Państwo
II.7.2. Katolicka nauka społeczna a gospodarka rynkowa
II.7.3. Zasady konstytuujące społeczną gospodarkę rynkową
II.7.4. Podsumowanie
ekonomia.qxd 4/29/03 3:30 PM Page 7

CZĘŚĆ III. KRONIKA POPULARYZACJI I ROZWOJU
IDEI SPOŁECZNEJ GOSPODARKI RYNKOWEJ
Seminaria w Gesamteuropeische Studienwerk -Vlotho
III.1 Piotr Pysz
Seminaria na temat społecznej gospodarki rynkowej w Niemczech
– Vlotho 1991 – 2001 247
III.1.1. Bronisław Miszewski
III.1.2. Spotkania i dyskusje z Bronisławem Miszewskim
III.1.3. Ogólnoeuropejski Ośrodek Studiów we Vlotho
i seminaria w latach 1991 – 2002
III.1.4. Perspektywy spotkań seminaryjnych we Vlotho

III.2. Krystyna Leśniak-Moczuk, Stanisław Wesołowski
Społeczna gospodarka rynkowa w świetle seminarium
we Vlotho – wybrane zagadnienia 267
III.2.0. Spójność poliityki społecznej i gospodarczej
III.2.1. Elementy socjalne w gospodarce liberalnej
III.2.2. Znaczenie kompromisu społecznego
w gospodarce rynkowej
III.2.3. Pokój socjalny – korzyści dla gospodarki
III.2.4. Instrumenty realizacji społecznej gospodarki rynkowej
III.2.5. Beneficjenci i outsiderzy
w systemie gospodarki liberalnej
III.2.6. Społeczna gospodarka rynkowa jako „trzecia droga”
III.2.7. Poglądy Ludwiga Erharda na funkcje
polityki gospodarczej oraz poglądy obecnych
realizatorów tej polityki
III.2.8. Funkcja socjalna w społecznej gospodarce rynkowej
III.2.9. Zmiany priorytetów w polityce gospodarczej
III.2.10. Monopole w gospodarce rynkowej
III.2.11. Przyszłość kapitalizmu
III.2.12. Program CDU w dziedzinie
społecznej gospodarki rynkowej
III.2.13. Nowe wyzwania wobec społecznej gospodarki rynkowej

III 3. Konferencje i seminaria w Polsce
III.3.1. Jacek Brdulak, Jan Kurzawski
Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce
ekonomia.qxd 4/29/03 3:30 PM Page 8
(Seminarium RN Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego) 287
III.3.2. Elżbieta Mączyńska
Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej
przy Radzie Ministrów RP
o modelu ustroju gospodarczego dla Polski 295
III.3.3. Ewa Okoń-Horodyńska
Naukowe dyskusje o społecznej gospodarce rynkowej
w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego
w Katowicach w latach 1993-1997 299
III.3.4. Izabela Drozd
Strategia rozwoju społecznej gospodarki
rynkowej w Polsce
(konferencje w UMCS w Lublinie). 305

III.4. Wybór cytatów 307

III.5. Wykaz najważniejszych źródłowych
publikacji niemieckich 315

III.6. Wykaz publikacji polskich autorów
na temat społecznej gospodarki rynkowej 315

III.7. Noty o instytucjach wspierających wydanie ksiażki
III.7.1. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 319
III.7.2. Fundacja Ludwiga Erharda 325
III.7.3. Fundacja Współpracy Polsko – Niemieckiej 328

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

Seria

Data wydania

2003

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Liczba stron

332

Wersja

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Społeczna Gospodarka Rynkowa”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *