Regulamin sklepu

 1. Księgarnia internetowa, działająca pod adresem http://www.ksiazkiekonomiczne.pl, jest prowadzona przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49, któremu nadano numer NIP: 526-03-00-196, numer REGON: 007022016, zwane jest dalej “SPRZEDAWCĄ”.
 2. SPRZEDAWCA podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez stronę www.ksiazkiekonomiczne.pl kształtowały prawa i obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem jego interesów.
 3. Zamawiający w księgarni internetowej ksiazkiekonomiczne.pl zwany „KLIENTEM” powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W toku rejestracji na stronie ksiazkiekonomiczne.pl lub składania zamówienia.

§ 1. Realizacja zamówień, formy płatności i dostawy

 1. Księgarnia internetowa prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet poprzez witrynę ksiazkiekonomiczne.pl, na której można składać zamówienia. Przedmiot zamówienia zwany jest też dalej PRODUKTEM. Katalog PRODUKTÓW znajduje się na stronie ksiazkiekonomiczne.pl i obejmuje książki.
 2. KLIENT składa zamówienie dokonując wyboru PRODUKTÓW i umieszczając je w tzw. „koszyku”. KLIENT otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z numerem zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
 3. Klient ma do wyboru różne formy dostawy wskazane na stronie https://ksiazkiekonomiczne.pte.pl
 4. Dostawa PRODUKTÓW odbywa się w sposób wybrany przez KLIENTA w zamówieniu, a jej koszty są określone w cenniku dostępnym na stronie: http://www.ksiazkiekonomiczne.pl . Dostawa zamówionych PRODUKTÓW następuje za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 5. Formy płatności oraz sposób ich dokonania są zależne od wybranego przez KLINETA sposobu odbioru zamówienia. KLIENT może dokonać zapłaty z góry (przedpłata) lub przy odbiorze (za pobraniem). Płatności za zamówienie można dokonać przy odbiorze lub przelewem elektronicznym, przelewem bankowym, lub za pośrednictwem innych funkcjonalności udostępnianych na stronie ksiazkiekonomiczne.pl.
 6. Do każdego zamówienia jest wystawiany paragon lub na życzenie klienta faktura, która jest doręczana KLIENTOWI razem z PRODUKTEM.
 7. Organizowana przez SPRZEDAWCĘ na stronie ksiazkiekonomiczne.pl sprzedaż promocyjna obejmuje ograniczoną ilość PRODUKTÓW i trwa przez określony czas. W związku z tym zamówienia na PRODUKTY w promocji są realizowane według kolejności wpływania zamówień do momentu wyczerpania się zapasu lub zakończenia promocji.

§ 2. Ceny

 1. Ceny PRODUKTÓW są podawane w polskich złotych i są cenami brutto. Ceny zamieszczone przy oferowanych PRODUKTACH nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki, ponieważ informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana w sposób WYRAŹNY I JEDNOZNACZNY po wybraniu przez KLIENTA formy dostawy i płatności. Przed zatwierdzeniem zamówienia KLIENT może samodzielnie sprawdzić koszt dostawy.
 2. SPRZEDAWCA nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.

§ 3. Termin realizacji zamówień

 1. Podstawowy termin wysyłki zakupionych PRODUKTÓW wynosi od jednego do pięciu dni roboczych tj. dni od poniedziałku do piątku, liczonych od daty złożenia zamówienia.

§ 4. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), KLIENT który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak KLIENT wybrał sposób dostarczenia PRODUKTU inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SPRZEDAWCĘ, SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu KLIENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia PRODUKTU w posiadanie przez KLIENTA lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, KLIENT powinien poinformować SPRZEDAWCĘ o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. W przypadku, gdy KLIENT dokonywał płatności gotówką, sugerowane jest aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podać rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone środki. 
 5. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich PRODUKTÓW objętych zamówieniem albo ich części.
 6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. SPRZEDAWCA zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail:  sklep@pte.pl Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa z sugerowanym dopiskiem „odstąpienie od umowy”. SPRZEDAWCA za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła KLIENTOWI potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.
 9. SPRZEDAWCA niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia KLIENTA o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca KLIENTOWI wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do KLIENTA. SPRZEDAWCA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od KLIENTA do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez KLIENTA dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. KLIENT pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.
 11. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KLIENT. W przypadku, gdy KLIENT za PRODUKT dokonał zapłaty przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
 12. KLIENT ma obowiązek zwrócić przesyłką PRODUKT SPRZEDAWCY lub przekazać ją osobie upoważnionej przez SPRZEDAWCĘ do odbioru w księgarni stacjonarnej SPRZEDAWCY niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

§ 5. Reklamacje wad PRODUKTÓW

 1. SPRZEDAWCA przestrzega obowiązku dostarczania PRODUKTÓW bez wad.
 2. W przypadku, gdy PRODUKT ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121) w tym m.in. art. 556 – 576.
 3. KLIENT ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną. Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz (i) nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć, (ii) nie ma właściwości, o których KLIENT został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę, (iii) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę, (iv) została wydana kupującemu w stanie niezupełnym. Z kolei wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez KLIENTA towar (i) jest własnością osoby trzeciej, (ii) jest obciążony prawem osoby trzeciej albo (iii) cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 4. W sytuacji wystąpienia wady KLIENT może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań: 
  • wymiany towaru na nowy;
  • obniżenia ceny; 
  • odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
 5. Wybór żądania zależy od KLIENTA. SPRZEDAWCA może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności: 
  • łatwość i szybkość wymiany towaru; 
  • charakter wady – istotna czy nieistotna; 
  • to, czy towar był wcześniej reklamowany.
 6. Jeśli KLIENT żąda wymiany rzeczy, SPRZEDAWCA może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez KLIENTA: 
  • byłaby niemożliwa do zrealizowania dla SPRZEDAWCY albo 
  • w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.
 7. SPRZEDAWCA może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji KLIENT może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.
 8. SPRZEDAWCA musi wymienić towar w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych. Jeśli SPRZEDAWCA nie dochowa tego terminu, KLIENT może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności SPRZEDAWCY i upływu wyznaczonego terminu KLIENT jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.
 9. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Pismo reklamacyjne KLIENT może przekazać SPRZEDAWCY bezpośrednio (za potwierdzeniem na osobnej kopii) lub wysyłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub na adres e-mail sklep@pte.pl
 10. Jeżeli żądanie złożone przez KLIENTA przy reklamacji dotyczy: 
  • wymiany towaru na nowy,
  • obniżenia ceny towaru, 
 11. to na SPRZEDAWCY spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.
 12. Reklamowane PRODUKTY należy odesłać wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa Z DOPISKIEM “REKLAMACJA KSIAZKIEKONOMICZNE.PL” albo złożyć reklamacje bezpośrednio w księgarni stacjonarnej SPRZEDAWCY, w której dokonano odbioru PRODUKTU.
 13. KLIENT w związku ze składaną reklamacją może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów.

§ 6. Warunki świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem www.ksiazkiekonomiczne.pl

 1. Strona internetowa www.ksiazkiekonomiczne.pl (dalej również „strona www”) jest administrowana i redagowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49, któremu nadano numer NIP: 526-03-00-196, numer REGON: 007022016 i zwane dalej również „Administratorem”.
 2. Strona www służy nabywaniu przez KLIENTÓW towarów znajdujących się w ofercie SPRZEDAWCY.
 3. KLIENT zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich do materiałów znajdujących się na stronie www zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Dostęp do niektórych funkcjonalności strony www wymaga uprzedniego zarejestrowania i każdorazowego logowania.
 5. Korzystanie z funkcjonalności strony www jest dobrowolne.
 6. Rejestracja na stronie www jest bezpłatna.
 7. Składanie zamówień przez stronę www jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta KLIENT następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub
  • Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub
  • Google Chrom w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
  • minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
 8. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookie`s w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z witryny ksiazkiekonomiczne.pl przez Klienta, umożliwiających: 
  • zapamiętanie danych logowania Klienta oraz innych danych z nim związanych, 
  • utrzymania sesji Klienta, 
  • dostosowania witryny ksiazkiekonomiczne.pl do potrzeb Klientów, 
  • zapewnienie stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania księgarni internetowej, 
  • tworzenia statystyk oglądalności podstron witryny ksiazkiekonomiczne.pl.
 9. Księgarnia internetowa www.ksiazkiekonomiczne.pl używa plików cookie`s w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Klientów. KLIENT może w każdej chwilii samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie`s – określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.
 10. Reklamacje dotyczące funkcjonowania strony www, komentarzy, lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres:  sklep@pte.pl  lub listownie na adres SPRZEDAWCY
 11. Administrator będzie rozpatrywać reklamacje, które zostały nadesłane drogą elektroniczną lub listowną. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.
 12. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną , o której mowa w niniejszym Regulaminie z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy składane jest w formie elektronicznej (e-mail). KLIENT składa takie oświadczenie na adres sklep@pte.pl. SPRZEDAWCA składa oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres e-mail KLIENTA. Realizacja zamówień PRODUKTÓW złożonych do chwili rozwiązania umowy podlega postanowieniom niniejszego Regulaminu.

§ 7. Zmiany regulaminu

1. W przypadku wprowadzania zmian do Regulaminu, KLIENCI będą o nich informowani za pośrednictwem strony internetowej ksiazkiekonomiczne.pl przynajmniej z czternastodniowym wyprzedzeniem wraz z prośbą o zaakceptowanie postanowień zmienionego Regulaminu

 Regulamin z dnia 10 lutego 2015 r.